үйлдвэрлэлийн уул уурхай хөдөө аж ахуйн хяналт хэмжих хэрэгсэл