үйл ажиллагааны процессууд өөр өөр шинж чанартай байдаг